Výběrová řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Děčín, 1. července 2019 | Výběrové řízení bylo ukončeno a byl vybrán dodavatel. Děkujeme všem nabízejícím za podané nabídky

Naše značka: AN-201906-SKL

Zadavatel: Ateliér Nebočady, s.r.o., Pěší 9, Děčín 33-Nebočady, 40502, IČ: 06232752

Název: Skleník

Druh: stavební práce

Rozsah: Zakázka malého rozsahu v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 Obecných pravidel IROP.

Veškeré žádosti o vysvětlení musí zadavatel obdržet v písemné formě nejpozději 4 dny před termínem pro podání nabídek.  Zadavatel musí odpovědět na dotazy uchazečů nejpozději do 2 dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. V případě, že zadavatel, ať již z vlastní iniciativy nebo v reakci na žádost uchazeče poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci, musí tyto informace rozeslat písemně a ve stejnou dobu všem uchazečům.

Uchazeč nemá nárok na kompenzaci nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s vypracováním a podáním jeho nabídky.

Těšíme se, že obdržíme Vaši nabídku na adrese uvedené v Pokynech pro uchazeče nejpozději do stanoveného termínu pro podání nabídek tj. 25. června 2019 do 09:00 na adrese

Ateliér Nebočady, s.r.o.

Pěší 9, Děčín 33-Nebočady, 40502.

Ke stažení:

Oznámení výběrového řízení, formuláře nabídky (archiv ZIP)Oznámení výběrového řízení, formuláře nabídky 1.1 MB

Projektová dokumentace (archiv ZIP)Projektová dokumentace 6.9 MB

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Děčín, 24. února 2014 | Výběrové řízení bylo ukončeno a byl vybrán dodavatel. Děkujeme všem nabízejícím za podané nabídky.

Naše značka: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce vymezená v § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), tj. mimo režim zákona o veřejných zakázkách zadávaná podle Směrnice MŽP č. 12/2012,  Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni 25.11.2013, účinná od 28.11.2013 a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 MMR z května 2012.

Zadavatel: JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33, 40711, IČ: 63778718, DIČ: CZ63778718

Zastoupení: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel

Název VZ: Zázemí pro lesní klub Jurta

Druh VZ: stavební práce

CPV: 45000000-7

Rozsah VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, zadávací řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v platné verzi.

Veškeré žádosti o vysvětlení musí zadavatel obdržet v písemné formě nejpozději 5 dní před termínem pro podání nabídek.  Zadavatel musí odpovědět na dotazy uchazečů nejpozději do 3 dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. V případě, že zadavatel, ať již z vlastní iniciativy nebo v reakci na žádost uchazeče poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci, musí tyto informace rozeslat písemně a ve stejnou dobu všem uchazečům.

Uchazeč nemá nárok na kompenzaci nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s vypracováním a podáním jeho nabídky.

Těšíme se, že obdržíme Vaši nabídku na adrese uvedené v Pokynech pro uchazeče nejpozději do stanoveného termínu pro podání nabídek tj. 24. března 2014 do 12:00 na adrese

JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33.

David Landsperský, ředitel JURTA, o.p.s.

Ke stažení:

Výzva k účasti v zadávacím řízení (dokument Adobe PDF)Výzva k účasti v zadávacím řízení 113.0 KB

Pokyny pro uchazeče (dokument Adobe PDF)Pokyny pro uchazeče 938.2 KB

Formulář nabídky (dokument Adobe PDF)Formulář nabídky 434.8 KB

Projektová dokumentace a výkaz výměr (archiv ZIP)Projektová dokumentace a výkaz výměr 5.6 MB

Hodnotící tabulky (dokument Adobe PDF)Hodnotící tabulky 302.4 KB

 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (22%)