Sociální podnik Jurtissimo

Děčínská prádelna

Pereme pro hotely, penziony a restaurace v okolí a národním parku České a Saské Švýcarsko.

Manufaktura Nebočadská keramika

Vyrábíme porcelánové úchytky pro stylový nábytek a tradiční keramické výrobky, využívané zejména v minulosti a znovuobjevované v současnosti. Specializuje se na výrobu lité keramiky. Technologickou specialitou je dřevem roztápěná vozíková vypalovací pec. Každý kus vypálené keramiky i každý výpal, který je zhruba 24 hodinovou směnou pro tým šesti lidí, se tak stává zcela originálním výrobkem. Nebočadská keramika je nositelkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Pořez kulatiny a truhlářské zpracování

Šetrně a s úctou zpracováváme listnatou i jehličnatou kulatinu z okolních lesů na pásové pile do průměru 990 mm. Fošny a prkna předsoušíme přirozeně na volném vzduchu. Pro truhlářské zpracování je dosoušíme v kondenzační a teplovzdušné sušárně. Z tvrdého dřeva vyrábíme podlahová prkna, parkety a nábytek. Ze smrkové kulatiny řežeme stavební a tesařské řezivo, materiál na krovy a přířezy.

Biofarma s ubytováním

Hospodaříme na 30 hektarech především orné půdy a trvalých travních porostů. V režimu ekologického zemědělství pěstujeme ovoce a zeleninu a chováme skot plemene Dexter, ovce cápové a prasata mangalice.

Sociální podnik Jurtissimo, s.r.o.

Vytváříme pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporujeme zlepšení kvality jejich života, pomáháme jim rozvíjet pracovní kariéru a zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. Naše podnikání směřuje k ekonomické prosperitě a zachování životního prostředí.

Zaměstnáváme minimálně 30% osob znevýhodněných na trhu práce, zpravidla osoby se zdravotním postižením. Pracuje u nás 19 zaměstnanců (5 OZP, 7 TZP, 7 bez ZP).

Respektujeme potřeby našich zaměstnanců, přizpůsobujeme pracovní podmínky tak, aby mohli v zaměstnání naplno využívat svůj potenciál a zažívat úspěch. Zaměstnancům zajišťujeme odborné vedení, profesní růst a odborné vzdělávání. K rozvoji dovedností potřebných pro uplatnění na běžném trhu práce využíváme systém plánování osobního rozvoje. 

Rozvíjíme komunikaci na pracovišti za účelem zapojení zaměstnanců se znevýhodněním do směřování podniku, podporujeme horizontální a vertikální týmovou a kolegiální spolupráci. Zaměstnanci se znevýhodněním mohou přispívat ke strategickému řízení společnosti podněty a návrhy podávanými přímo nebo prostřednictvím svých nadřízených. Zaměstnancům se znevýhodněním zajišťujeme asistenční podporu na pracovišti a odborné poradenství (např. v dluhové problematice nebo v sociálních otázkách).

Reinvestujeme minimálně 51% zisku do našeho dalšího rozvoje a do rozvoje našich zaměstnanců, do sociálně prospěšných cílů, do vybavení a do zkvalitňování pracovního prostředí a zázemí.

Řízení společnosti je nezávislé na externích zakladatelích.

Orientujeme se na lokální produkci, využíváme místní zdroje a usilujeme o co největší podíl původu zákazníků a dodavatelů z našeho blízkého okolí. Přednostně zpracováváme suroviny dostupné v regionu (např. dřevní kulatina, biomasa, keramické hmoty). Vstupujeme do místních iniciativ a partnerství, přispíváme k rozvoji regionu. Podílíme se na strategii rozvoje ucelené pracovní rehabilitace ve spolupráci s úřady práce v Ústeckém kraji. Spolupracujeme s pomáhajícími neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb, pro které zajišťujeme místa pro pracovní trénink v reálném prostředí (JURTA, o.p.s). Se společností Agentura Osmý den, o.p.s. vytváříme podmínky pro podporované zaměstnávání na běžném trhu práce.  

Respektujeme principy udržitelného rozvoje a šetrně hospodaříme s energiemi, preferujeme obnovitelné zdroje a chráníme životní prostředí. Přednostně využíváme obnovitelnou energii k vytápění objektů (biomasa, tepelná čerpadla) a k výrobě (energie ze slunečního záření), recyklujeme odpadní teplo. Vzniklé odpady minimalizujeme tříděním a/nebo opětovným využitím (např. dešťová a šedá voda pro splachování, přečištěná voda z kořenové čistírny pro zálivku).  

Kontakt

Jurtissimo, s.r.o.
A: Pěší 9, Děčín 33 – Nebočady
T: +420 603 546 670 
E: info@jurtissimo.cz

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (21%)